اهداء عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی موسسه خیریه مژده کوثر سپاهان جهت احداث بیمارستان و پژوهشکده تخصصی پیوند اعضا

شهرداری اصفهان از مبلغ هفت میلیارد تومانی که باید بابت صدور پروانه ساخت و مجوزهای ساخت این بیمارستان دریافت می کرد، صرف نظر کرد

ادامه مطلب