دانش پیوند اعضا چاه نفت است

رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: کشورهای خارجی تکنولوژی و دانش پزشکی پیوند اعضا را در اختیار ایران نمی‌گذارند و باید با اتکا به دانش پزشکان و پژوهشگران ایرانی علم پیوند اعضا را بومی‌سازی کنیم.

ادامه مطلب