شروع عملیات بتن ریزی پروژه

شروع عملیات بتن ریزی پروژه بیمارستان کوثر سپاهان