تخلیه میلگرد در پروژه

تخلیه 2000 تن میلگرد در پروژه بیمارستان کوثر سپاهان جهت ساخت اسکلت بتنی