پورفسور ملك زاده

بازديد پورفسور ملك زاده معاون فناورى وزارت بهداشت و درمان ازپروژه در حال احداث بيمارستان و پژوهشكده كوثردر تاريخ 98/4/6