اجراى عمليات اسكلت بتوني و فلزي پرژوه

عملیات اجراى عمليات اسكلت بتوني و فلزي پرژوه بيمارستان و پژوهشكده پيوند كوثر با حضور شهردار محترم اصفهان ومهندس عسكري رييس سازمان نظام مهندسى وشركت پرديس ساخت وجمعى از مسئولين شهراصفهان آغاز گردید.