برنامه طرح و ساخت پروژه

برنامه ریزی کلان هر پروژه از مهمترین گام های مدیریتی است و نقش بسیار مهمی در موفقیت پروژه خواهد داشت.
از مهمترین مواردی که در یک پروژه باید برنامه ریزی گردد عبارتست از:

  • برنامه ریزی زمان پروژه
  • برنامه ریزی هزینه های پروژه
  • برنامه ریزی منابع انسانی پروژه

برنامه زمانبندی پروژه

برنامه تامین مالی پروژ: