پایان خاک برداری پروژه

به یاری خداوند پس از چند ماه کار و تلاش شبانه روزی و بی وقفه خاکبرداری پروژه به اتمام رسید.