اهداء عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی موسسه خیریه مژده کوثر سپاهان جهت احداث بیمارستان و پژوهشکده تخصصی پیوند اعضا

شهرداری اصفهان از مبلغ هفت میلیارد تومانی که باید بابت صدور پروانه ساخت و مجوزهای ساخت این بیمارستان دریافت می کرد، صرف نظر کرد

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی                                                                       

با سلام و احترام

لایحه شماره 96/3218/س مورخ 96/04/10 حاکی از پیشنهاد اهداء معادل 50% از مبلغ 62.357.759.888 ریال عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی به موسسه خیریه مژده کوثر سپاهان جهت احداث بیمارستان و پژوهشکده تخصصی پیوند اعضاء در بزرگراه شهید بابایی، در جلسات کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری، منتهی به جلسه علنی مورخ 96/4/31 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب پیشنهاد ارائه شده به شهردار محترم اصفهان تفویض اختیار گردید که تا سقف 100% رقم مذکور به موسسه خیریه مژده کوثر سپاهان اهداء نمایند.

ضمناً مقرر شد تامین پارکینگ و الزامات ترافیکی در هنگام صدور پروانه ساختمان و نقشه های مورد ارائه رعایت گردد. 1/5/ع